ระบบการจัดเก็บงานส่งแล็ปฟัน

ลำดับที่แพทย์ผู้รักษางานสาขาชื่อ-นามสกุลคนไข้รหัสคนไข้LABที่ส่งวันที่ส่งงานวันที่ได้รับงานประเภทของงานค่าLABหมายเหตุ 
1 วสันต์ สาขา1 สุภาดา คงสมบัติ 129-97 DENTANEER 2/1/2019 12:00:00 AM 2/8/2019 12:00:00 AM ฟันปลอมติดแน่น 2000 Edit Delete
2 อรอุมา สาขา1 กิติยวดี บุครคลอง w42 มอนิ่งสไมล์ 2/1/2019 12:00:00 AM 2/2/2019 12:00:00 AM รีเทรนเนอร์จัดฟัน 1120 Edit Delete
3 อรอุมา สาขา1 สุภัทรา ใหญ่กระโทก w465 มอนิ่งสไมล์ 2/2/2019 12:00:00 AM 2/5/2019 12:00:00 AM รีเทรนเนอร์จัดฟัน 1000 Edit Delete
4 อรอุมา สาขา1 สร้อยสุดา ใจอ้อม w637 มอนิ่งสไมล์ 2/4/2019 12:00:00 AM 2/5/2019 12:00:00 AM รีเทรนเนอร์จัดฟัน 1000 Edit Delete
5 อรอุมา สาขา1 วิรัญญา ทวีกุล w435 มอนิ่งสไมล์ 2/4/2019 12:00:00 AM 2/7/2019 12:00:00 AM รีเทรนเนอร์จัดฟัน 1000 Edit Delete
6 อรอุมา สาขา1 ขวัญตา ชาญทำนา w972 มอนิ่งสไมล์ 2/4/2019 12:00:00 AM 2/7/2019 12:00:00 AM รีเทรนเนอร์จัดฟัน 1000 Edit Delete
7 อรอุมา สาขา1 วิชชุดา บัวบาน w668 มอนิ่งสไมล์ 2/4/2019 12:00:00 AM 2/7/2019 12:00:00 AM รีเทรนเนอร์จัดฟัน 1000 Edit Delete
8 อรอุมา สาขา1 เฟื่องฟ้า จำปาชื่น w494 มอนิ่งสไมล์ 2/4/2019 12:00:00 AM 7/2/2562 12:00:00 AM รีเทรนเนอร์จัดฟัน 1000 Edit Delete
9 อรอุมา สาขา1 สายฝน แก้ววัง w257 มอนิ่งสไมล์ 2/4/2019 12:00:00 AM 2/7/2019 12:00:00 AM รีเทรนเนอร์จัดฟัน 1000 Edit Delete
10 อรอุมา สาขา1 วริสรา กาลี w1201 มอนิ่งสไมล์ 2/4/2019 12:00:00 AM 2/7/3105 12:00:00 AM รีเทรนเนอร์จัดฟัน 1150 Edit Delete
12345678910...
ชื่อ-นามสกุลคนไข้ รหัสคนไข้ ประเภทงานที่ส่งแล็ป วันที่่ส่งแล็ป แพทย์ผู้รักษา สาขา แล็ปที่ส่ง หมายเหตุ