ระบบบันทึกคนไข้ปรึกษาจัดฟัน สาขา2

ลำดับที่รหัสคนไข้่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แพทย์ผู้รักษา 
1 188-82 วัชราภรณ์ โกศัลวัฒน์ 0945379457 เกศินี Edit Delete
2 989-98 โสรยา สร้อยสำราญ 0616163467 เกศินี Edit Delete
3 559-13 กฤษฎาพร แน่นอุดร 0623970511 เกศินี Edit Delete
4 721-98 อารีรัตน์ โยงกระโทก 0926300236 เกศินี Edit Delete
5 997-87 วิภาวดี หอมนวล 0623271425 เกศินี Edit Delete
6 889-75 ภัทรเดช วรสหวัฒน์ 0972494145 เกศินี Edit Delete
7 845-43 ณัฐพงษ์ ลาดโนนเขวา 0983740828 เกศินี Edit Delete
8 571-98 สิวาลัย นาโคตร 0925672763 เกศินี Edit Delete
9 181-99 สำอางค์ แก้วกก 0946563753 เกศินี Edit Delete
10 928-95 อาทิตยา หงษ์ต้น 0615520929 เกศินี Edit Delete
12345678910...
รหัสคนไข้ทั่วไป(DN):
ชื่อ:
นามสกุล:
เบอร์โทรศัพท์:
ระบุแพทย์ผู้รักษา: